اینفوگرافی شهر دوستدار کودک

شهر دوستدار کودک به شهر، جامعه یا هر سیستم حکومتی می گویند که از طریق شناخت نیازها و حقوق کودکان، مسئول بهبود شرایط زندگی کودکان در قلمرو خود است.

منبع
ایمنا