اینفوگرافی میزان مهاجرت به شهر و روستا در فاصله سالهای 1395-1385

طبق اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در طول سالهای اخیر، مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر بوده است. در سال ۱۳۹۸، سهم برآورد شده برای مهاجرت از شهر به روستا ۶۵.۴ درصد بوده است. اینفوگرافی زیر این آمار را در طول سالهای 1385 تا 1395 بررسی می کند.

منبع
ایرنا