GreenBiz

GreenBiz
موضوع فعالیت: محیط زیست و اقتصاد پاک
دفتر اصلی: آمریکا


GreenBiz Group ؛ شرکتی رسانه ای و رویدادی است که بررسی عادلانه اقتصادی پاک را گسترش می دهد. این مجموعه از طریق رویدادهایی که در حال ظهور هستند، داستان هایی که تقویت می شوند، شبکه های همتا که با هم ارتباط دارند و تجزیه و تحلیل های پیشرو در صنعت، بازارهایی را تعریف می کند و فرصت ها را همزمان در تجارت، فناوری و پایداری پیش می برد. این شرکت، تیمی پرشور از اعضایی است که جوامع را برای مقابله با تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی و حل پیچیده ترین چالش های عصر ما آماده می سازد و به آنها قدرت می دهد.

GreenBiz پیوند ناگسستنی بین تغییرات آب و هوا و تغییرات اجتماعی را به رسمیت می شناسد و در سراسر سیستم فعالیت خود با در نظر گرفتن عدالت به عنوان سنگ بنای یک اقتصاد پاک، نقاط بین برابری، شمول و پایداری را متصل می کند. این سازمان، با قدرت پلتفرم خود به خوبی آشنا است.

هدف این مجموعه این است که اطمینان حاصل کند که گروه GreenBiz با همکاری صنعت، منعکس کننده جهانی است که در آن زندگی می کنیم و جهانی که می خواهیم داشته باشیم.

آدرس سایت
GreenBiz