سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

عنوان: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

موضوع فعالیت: تهران هوشمند و شهرداری دیجیتال

دفتر اصلی: ایران

آدرس سایت: https://tmicto.tehran.ir

سازمان فاوا برای تحقق تهران هوشمند و شهرداری دیجیتال با رسالت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت و پایش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و همچنین ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌ افزاری و سرویس‌های نرم‌افزاری داده‌ای با بهره‌گیری از مناسب‌ترین فنا‌وری‌های نوین برای خدمات باکیفیت، فعالیت می کند. این هدف با تکیه‌ بر نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های کارآمد موجود، نوآوری، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی توانمند برای ایجاد شهری زیست‌پذیر صورت می‌پذیرد.

مهم‎ترین خدمات و فعالیت‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
مهم‌ترین بخش های خدمات سازمان فناوری اطلاعات، شامل موارد زیر است:
• خدمات برنامه‌ ریزی و راهبری تهران هوشمند
• خدمات نرم‌ افزاری
• خدمات اطلاعات مکانی
• خدمات شهروندی
• خدمات دیتا، اطلاعات، آمار و ارائه و پایش آن
• خدمات زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده و سخت‌ افزاری و همچنین امنیت اطلاعات
• خدمات برنامه‌ ریزی، آموزش، پژوهش و خدمات مدیریت