لزوم جامعیت طرح‌های هوشمندسازی

یک دکترای شهرسازی گفت: به منظور تحقق شهر هوشمند نیاز است اقدامات فناورانه، نیروی انسانی متخصص، الزامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی با هم مورد توجه باشند تا هوشمندسازی به نتیجه برسد.

به گزارش ایمنا، امیر حسین شبانی اظهار کرد: هوشمندسازی یک شهر تنها با بکارگیری فناوری‌ها و زیرساخت‌ها ممکن نمی‌شود و هنوز شاخص، ملاک یا معیار جهان شمولی وجود ندارد که به کمک آن بتوان میزان هوشمندی هر شهر را مشخص کرد. وجود چشم‌انداز مطلوب و متناسب، در نظر داشتن برنامه اقدام مؤثر و تعامل و هماهنگی در روند هوشمندسازی شهر بسیار مهم است.

این دکترای شهرسازی با تاکید بر اینکه نگاه بخشی، محدود و مقطعی به اهداف هوشمندسازی، این فرآیند را با مشکل مواجه می‌کند، تاکید کرد: برای دستیابی به ساختاری کارآمد، اقدامات فناورانه، نیروی انسانی متخصص، الزامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی نیاز است تا هوشمندسازی به نتیجه برسد.

شبانی تصریح کرد: آگاهی‌رسانی به هنگام از مسائل در سطوح و مقیاس‌های مختلف و انجام اقدامات مؤثر و به هنگام بر اساس آن، همچنین گردآوری و تحلیل داده‌ها ابعاد مختلفی از هوشمندسازی را شامل می‌شود.

وی یادآور شد: نباید صفت هوشمندی را تنها به مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط دانست، بلکه باید این مسئله را بنیادی‌تر از آنچه که هست دید و مورد بررسی قرار داد و نیاز است در این راستا مدیریت شهری بسترهای فرهنگی و نظام‌های اجتماعی حاکم بر شهر را در نظر داشته باشد.