کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع ،مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع ،مدیریت و حسابداری در تاریخ 14 و 15 اسفند برگزار می شود.

این همایش با همکاری دانشگاه دامغان، انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و مرکز علمی تقدیس برگزار می شود. برای اطلاع از محورها و موضوعات همایش می توانید به آدرس ایران کنفرانس مراجعه کنید.