نشست مجازی کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

چهارمین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند با حضور مدیران عامل فاواهای کلانشهرها به صورت مجازی برگزار گردید.

به گزارش امور ارتباطات فاوا، با توجه به اهمیت مقوله ی شهر هوشمند و مأموریت کلان و استراتژیک در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش محوری فاوای کلانشهرها در مدیریت شهری، در چهارمین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1- ارائه گزارشی جامع از اقدامات گذشته

2- ارائه گزارشات دبیران کمیته ها

3- ارائه نمونه قرداد فیبر نوری تهیه شده توسط سازمان فناوری اصفهان

4- ارائه گزارشات دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرها