طرح پاکسازی مشارکتی معابر شهرکرد اجرا شد

به نقل از ایمنا هادی مهربانی از اجرای عملیات نظافت و پاکسازی در خیابان آفتاب میرآباد غربی شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در مناطقی که به دلیل نوع زیرساخت منطقه نیروی انسانی کمتر و و در عوض وسعت بیشتر است اجرا می‌شود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری شهرکرد تاکید کرد: این طرح به صورت جهادی توسط تمامی عوامل شهرداری شهرکرد و شهروندان با هدف ترویج فرهنگ مشارکت در جمع‌آوری زباله اجرا شد.حضور کارشناسان در کنار کارگران شهرداری به منظور اجر نهادن به اهمیت کار آنان و همچنین ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها دیگر اهداف بوده است.

مهربانی خاطرنشان کرد: شهروندانی که درخواست اجرای این طرح را داشته باشند در جلسات مربوطه مطرح می‌شود و در یک روز مشخص در محله و خیابان آنان این برنامه اجرا می‌شود.