کارگروه مشترک فاوای کلان شهرها و سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور

کارگروه مشترک فاوای کلانشهرها و سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور به ریاست معاون وزیر فناوری اطلاعات، در ویدیوکنفرانس فاوای کلانشهرهای کشور تشکیل شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ارومیه، جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات کلانشهرهای کشور با حضور معاون وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.

این جلسه در حوزه زیرساخت های فیبر نوری و درآمدی که شهرداری ها از این طریق می توانند بهره مند شوند برگزار شد و عمده مبحث مورد بررسی توسط شهرداری ها فیبر نوری بود. فیبری که شهرداری ها ایجاد کرده و می توانند با همراهی سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور برای خود درآمدزایی کنند.

چون تمامی قوانین مرتبط با فیبر نوری، دکل و مباحث مخابراتی در کل کشور زیر نظر سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور است، این جلسه با ریاست این سازمان به صورت مشورتی و ویدیوکنفرانس برگزار و اختیاراتی به سازمان فاوا شهرداری ها اعطا شد تا فیبر نوری را به دیگر FCPها واگذار کنند.

در این جلسه مصوب شد کار گروه مشترکی بین فاوای کلانشهرها و سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور به ریاست معاون وزیر فناوری اطلاعات ایجاد و به صورت مستمر جلسات این کارگروه تشکیل شود.