بررسی وضعیت بودجه و پروژه های عمرانی پنج منطقه شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد در راستای بررسی و ارزیابی عملکرد بودجه سال ۹۹ شهرداری یزد، جلسه ای با حضور جمال الدین عزیزی شهردار یزد، بیکی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، کارشناسان حوزه برنامه و بودجه با شهرداران مناطق برگزار شد.

در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس تشکیل شد، عملکرد بودجه ای در بخش های درآمد و هزینه همچنین وضعیت پروژه های عمرانی مناطق یک، دو، سه، چهار و منطقه بافت تاریخی شهرداری طی هفت ماه نخست سال جاری مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه مدیران مناطق به ارائه گزارش عملکرد مناطق خود در حوزه های درآمد و هزینه پرداختند و عملکرد عمرانی منطقه تحت مدیریت خود را یادآور شدند.

جمال الدین عزیزی شهردار یزد ضمن بررسی اطلاعات سامانه جامع آماری و سامانه کنترل پروژه های عمرانی (رهسا) تأکید کرد با وجود بحران کرونا انجام پروژه های عمرانی تا پایان سال تسریع شده و مستند اصلاح بودجه که توسط هر منطقه تکمیل شده است جهت بررسی نهایی به معاونت برنامه ریزی ارسال شود.

همچنین بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد گفت: بمنظور کنترل بودجه، تخصیص، تأمین اعتبار و عملکرد پروژه ها و همچنین ایجاد هماهنگی و همسویی بین حوزه های مختلف شهرداری، از هفته آینده جلسات بررسی بودجه سازمان ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس آغاز می شود.