نتیجه جستجو: 47 مورد
جستجو در عنوان شهرداری ها


حوزه های سیستمی فعالیت


تقسیمات کشوری


آذربایجان غربی، آواجیق
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، ارومیه
150000 نفر
پیش شماره: 021

4 شرکت
9 سیستم
آذربایجان غربی، اشنویه
150000 نفر
پیش شماره: 021

3 شرکت
13 سیستم
آذربایجان غربی، ایواوغلی
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
11 سیستم
آذربایجان غربی، باروق
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، بازرگان
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، بوکان
150000 نفر
پیش شماره: 021

3 شرکت
13 سیستم
آذربایجان غربی، پلدشت
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، پیرانشهر
150000 نفر
پیش شماره: 021

3 شرکت
13 سیستم
آذربایجان غربی، تازه شهر
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، تکاب
150000 نفر
پیش شماره: 021

3 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، جلفا
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
6 سیستم
آذربایجان غربی، چهار برج
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، خلیفان
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، خوی
150000 نفر
پیش شماره: 021

3 شرکت
13 سیستم
آذربایجان غربی، دیزج دیز
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
آذربایجان غربی، ربط
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
7 سیستم
آذربایجان غربی، زرآباد
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
11 سیستم
آذربایجان غربی، سردشت
150000 نفر
پیش شماره: 021

3 شرکت
15 سیستم
آذربایجان غربی، سرو
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
11 سیستم