نتیجه جستجو: 13 مورد
جستجو در عنوان شهرداری ها


حوزه های سیستمی فعالیت


تقسیمات کشوری


کردستان، آرمرده
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
1 سیستم
کردستان، بانه
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
8 سیستم
کردستان، بیجار
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
5 سیستم
کردستان، دزج
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
1 سیستم
کردستان، دلبران
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
1 سیستم
کردستان، دهگلان
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
5 سیستم
کردستان، دیواندره
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
5 سیستم
کردستان، سریش آباد
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
1 سیستم
کردستان، سنندج
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
14 سیستم
کردستان، قروه
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
5 سیستم
کردستان، کامیاران
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
12 سیستم
کردستان، کانی سور
150000 نفر
پیش شماره: 021

1 شرکت
1 سیستم
کردستان، مریوان
150000 نفر
پیش شماره: 021

2 شرکت
9 سیستم
  • 1