تاکید دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر افزایش سهم توسعه روستاها

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشست هم اندیشی برگزاری دوره های آموزش سیاست های کلی توسعه روستایی و عشایری، با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و اعضای کمیته توسعه روستایی و عشایری و تنی چند از معاونین و مدیران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت تدوین الگوی توسعه روستایی تاکید کرد و افزود: موفقیت های کمتر بخش اجرا را باید در فقدان الگوی جامع توسعه روستایی دید. الگویی که زیست بوم محور باشد، یعنی در تدوین آن در هر منطقه ای به تناسب اقلیم و ظرفیت های آن توجه شود. نه هر الگوی دیگری که از کشورها و جوامع بین المللی اتخاذ می شود بلکه از این نمونه ها بهره گیری شود اما نباید الگوهای غیر بومی را دربست پذیرفت.

دکتر رضایی در ادامه این نشست در فوریت تدوین الگوی توسعه روستایی از سوی دست اندرکاران به ویژه کمیته توسعه روستایی و عشایری خواست تا نسبت به تدوین الگو اقدامات عاجل به عمل آورند و افزود: الگوی توسعه روستایی باید مبتنی بر سه رکن اصلی باشد: اول، مسئله جمعیت و کیفیت آن؛ دوم ارتباط مستمر، پویا و تعامل سازنده بین روستا و شهر و سوم مدیریت و حکمروایی در روستاها.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضروت ارایه آموزش به متولیان و دست اندکاران امور روستایی گفت: باید دید که دهیاران و شوراها در روستاهای ما باید چه ویژگی های را برای کسب این آموزش ها داشته باشند و متناسب با این ویژگی ها دوره های آموزشی برگزار گردد. الگوی توسعه روستایی می گوید که چه آموزش هایی و با چه اولویت هایی صورت گیرد و نسبت دانش نظری و تجربی هم در آن مشخص گردد. باید فعالیت هایمان را متمرکز کنیم توسعه روستایی و سهم روستاها را در توسعه و پیشرفت کشور تعریف کنیم.

در ابتدای این نشست دکتر محمدتقی آذرشب، رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری گزارشی از فعالیت های این کمیته از بدو شکل گیری آن ارایه کرد و سپس در زمینه برنامه های سال جاری به ویژه برنامه جامع ارائه «دوره های آموزش سیاست های کلی توسعه روستایی» شامل محورهای نهادی سیاسی؛ اقتصادی؛ محیطی اقلیمی؛ فرهنگی اجتماعی و کالبدی فضایی مطالبی را شرح داد و در ادامه این نشست دکتر قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیرامون تاریخچه روند شکل گیری «مدیریت محلی در امور روستاهای کشور» ارائه داد. همچنین دکتر زیارتی رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی این سازمان گزارشی در خصوص فعالیت های آموزشی این مرکز به دبیر مجمع ارائه کرد.