مناقصه "سرویس و نگهداری سیستم های خنک کننده مراکز داده شهرداری تهران"

 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد "سرویس و نگهداری سیستم های خنک کننده مراکز داده شهرداری تهران را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و مجرب واگذار نماید.

الف) شرایط واگذاری موضوع مناقصه:

  • کلیه اشخاص حقوقی که موضوع اساسنامه آنها با موضوع مناقصه مرتبط باشد.
  • کلیه واجدین شرایطی که امکان ارائه گواهی معتبر احراز صلاحیت پیمانکاری مربوط به رشته ارتباطات و فناوری اطلاعات یا گواهی معتبر رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی صادره از شورای عالی انفورماتیک را داشته باشند.

ب) نحوه دریافت اسناد مناقصه: کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه عمومی می بایست با در دست داشتن معرفی نامه معتبر به نشانی تهران، خیابان حافظ شمالی، نبش خیابان زرتشت شرقی، شماره 563 طبقه چهارم، اداره امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. بدیهی است اسناد مناقصه پس از تحویل معرفی نامه فوق، به پست الکترونیکی اعلام شده از سوی متقاضی ارسال خواهد شد. (درج آدرس پست الکترونیکی متقاضی در معرفی نامه الزامی است.

ج) مهلت تحویل اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در این مناقصه می بایست اسناد امضا شده را مطابق با شرایط مناقصه در پاکت های جداگانه (الف، ب، ج) به صورت لاک و مهر شده قرار دهند و حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 03/09/1399 به نشانی تهران، خیابان حافظ شمالی، نبش خیابان زرتشت شرقی، شماره 563 طبقه دوم، اداره حراست سازمان تحویل نمایند.

د) مبلغ ضمانت نامه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه صد و شصت میلیون ریال (160،000،000 ریال) می باشد. تضامین قابل قبول عبارتند از: ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و یا فیش واریزی به حساب بانک شهر به

شماره 1002162435 شعبه حافظ شمالی، کد 249 ؛

ه) محدوده اجرای موضوع مناقصه: کلیه مناطق و نواحی شهرداری شهر تهران.