شهرداری شهرکرد

تا قبل از سال 1318 امور شهری توسط انجمنی از افراد شهر اداره می شد. در سال 1318 آقای رسولی بخشدار محل رسماً اقدام به تاسیس شهرداری و انتصاب چند نفر کارمند نمود و با تشکیلات منظمی مجرای جدیدی جهت آب خیریه ای که به وسیله انجمن خریداری شده بود، حفر و ضمناً سهام خیریه اشخاص را بنام شهرداری خریداری کردند و برای درآمد شهرداری عوارض مخصوصی وضع نمودند.
(برای آشنایی با شهر شهرکرد کلیک کنید.)

شهرداران شهرکرد از ابتدا
• امیر بختیار
• نظامی (میرممتاز)
• رسولی
• حاج ابراهیم قاسمی
• ناصر کوهی (صاحب قلم)
• حبیب الله قاسمی
• عباسعلی امیری
• احمد حسینی
• جعفرقلی حکیمی
• سلطان محمد بشارتی
• حسین ثامنی
• محمدحسین دادخواه
• علی محمد مشرف الملک
• محمد ریاحی
• محمد ابراهیم پور اشرف
• منوچهر قدسی
• عباسعلی مشرفی
• کمال مدرس
• مجتبی فرخی
• محمد جهانگیری
• محمد نورالدینی
• مجتبی سنبلستان
• اصغر رئیسی
• رضا کفایت
• غلامرضا استادان
• اسفندیار کاوه
• عباسعلی سلطانی
• مرتضی نظری
• نصرالله ترابی
• غلامرضا عسگری
• نادر ساکنیان
• اکبر ریاحی
• علیرضا توکلی
• خدارحم مقیمی
• نورالله غلامیان
• اردشیر نوریان
• نوراله غلامیان

منبع
سایت شهرداری شهرکرد