اینفوگرافی تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده 100 برای همه شهرنشین‌ها مخصوصا افرادی که درگیر ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک بوده‌اند، بسیار آشنا است. این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد؛ یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، ساختمان ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود،‌ این کمیسیون به آن رسیدگی می‌کند.

طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدود خدماتی باید قبل از ساخت‌ و ساز از شهرداری‌ها پروان ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ 100 اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ 100 ارجاع داده می‌‌شوند. در اینفوگرافی زیر به این موضوع پرداخته شده است.

منبع
شهرداری ساری