اینفوگرافی بافت های فرسوده در شهرها و روستاهای کشور

اینفوگرافی پیش رو، وضعیت ترکیب جمعیت شهری و روستایی، بافت های فرسوده این مناطق، آمار جمعیتی و مهم ترین معظلات این مناطق را بررسی می کند.

منبع
خبرگزاری ایران پرس