Cities Alliance

Cities Alliance

موضوع فعالیت: مبارزه با فقر شهری و ارتقاء نقش شهرها

دفتر اصلی: بلژیک

Cities Alliance؛ مشارکتی جهانی برای مبارزه با فقر شهری و ارتقاء نقش شهرها است. برای دستیابی به این اهداف، این مجموعه، رویکردهای بلندمدت برنامه ای را ترویج می دهد که از دولت های ملی و محلی برای توسعه چارچوب سیاستی مناسب، تقویت مهارت ها و ظرفیت های محلی، انجام برنامه ریزی استراتژیک شهر و تسهیل سرمایه گذاری، حمایت می کند.

Cities Alliance با فقر شهری مبارزه می کند و از شهرها برای توسعه پایدار حمایت می کند. این فعالیت به میزبانی UNOPS انجام می شود و با ارائه راه حل های نوآورانه و چند بخشی برای مقابله با فقر شهری و افزایش رفاه جمعیت شهری، فعالیت های خود را گسترش می دهد.

این روزها، با گسترش جمعیت جهانی و اقتصاد شهری، مدیریت شهرها و ایجاد فرصت برای همه شهروندان به منظور رفاه ملی، پیشرفت بین المللی و ثبات ضروری است. اکثر راه حل ها به خوبی شناخته شده اند: سیاست های ملی روشن و منسجم، نهادهای قوی و پایدار، دولت های محلی با پاسخگویی و منابع خوب، دسترسی جهانی به خدمات اساسی، رویکرد فراگیر توسعه و شهروندان آگاه و فعال. با این حال، اکثر شهرهایی که به سرعت در حال شهرسازی هستند، نه منابع و نه اختیار لازم برای انجام وظایف خود را ندارند. بنابراین، اتحادیه شهرها برای کمک به شهرهایی با جمعیت متفاوت در دستیابی به این اهداف، رویکردهای بلندمدت برنامه ای را ترویج می دهد که از دولت های ملی و محلی برای توسعه چارچوب مناسب، تقویت مهارت ها و ظرفیت های محلی ، انجام برنامه ریزی استراتژیک شهر و تسهیل سرمایه گذاری حمایت می کند. شهرهای موفق با شهروندان خود ارتباط معناداری دارند و همچنین به نقش زنان آگاهی کافی دارند.

آدرس سایت
Cities Alliance