Global Parlimant of Mayors (پارلمان جهانی شهرداران)

 Global Parlimant of Mayors (پارلمان جهانی شهرداران)

موضوع فعالیت: مدیریت شهری و ارائه راه حل های مشترک

دفتر اصلی: هلند

"جهانی که در آن شهرداران، شهرها و شبکه های آنها در ساختن حکمرانی برای جهانی فراگیر و پایدار, شریک و مساوی هستند."

"پارلمان جهانی شهرداران" برای تشکیل یک پارلمان جهانی شهرداران برای تسهیل بحث و گفتگو بین شهرداران، دولت های ملی و سازمان های بین المللی، اقدامات منظمی را برای انجام چالش های جهانی و ملی و فرصت های دستیابی به تغییرات سیاسی در مقیاس جهانی انجام می دهد. شهرداران از تجربه چالش های جهانی, تجربه رهبری و مالکیت برای مقابله با مسائل خود در سطح محلی الگو خواهند گرفت.

ارزشهای اصلی "پارلمان جهانی شهرداران" خودگردانی محلی, رهبری, همکاری, گفتگوی آزاد, اثربخشی و خودگردانی ملی است. پارلمان جهانی شهرداران یک نهاد حکومتی، از طرف و برای شهرداران از تمام قاره ها است. این تجربه، تخصص و رهبری شهرداران در مقابله با چالش های محلی ناشی از مشکلات جهانی است. در عین حال دانش محلی را به میز می آورد و بنابراین به طور فعال در بحث های استراتژی جهانی شرکت می کند و نیازهای راه حل های عملی گرا را تأکید می کند.

"پارلمان جهانی شهرداران" مربوط به شهرداری است که بر اساس حق خودگردانی در شهر بنا شده است. با بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها و کلان شهرها، تعداد فزاینده ای از وظایف از دولت های ملی به شهرداری ها و مناطق تفویض می شود. شهرها بیش از 85٪ درآمد ناخالص ملی (GNI) را به ملت های خود اختصاص می دهند.
بنابراین آنها باید به طور فعال درگیر تصمیم گیری توسط سازمان های بین المللی شوند.

هدف "پارلمان جهانی شهرداران" این است که در بحث درباره موضوعات مهم در شهرها شرکت کند و به طور فعال در تصمیم گیری شرکت کند. "پارلمان جهانی شهرداران" با مداخله در بحث های سازمان ملل، OECD و سایر مجامع، پیشنهادات و خواسته های شهرداران را برجسته می کند، از سیاست ها و فعالیت های موفقیت آمیز شهرداران در سراسر جهان استفاده می کند و آگاهی بیشتری از نقش حیاتی شهرها در جهان وابسته ما ایجاد می کند.

   


     www.globalparliamentofmayors.org          

      
  www.linkedin.com/companyglobal-parliament-of-mayors        

 
www.twitter.com/gpmayors        

   
www.facebook.com/globalparliamentofmayors       


www.facebook.com/gpmayors