SmartCiteDive

SmartCiteDive
موضوع فعالیت: شهر و شهرداری ها
دفتر اصلی: آمریکا

Smart Cities Dive؛ نشریه ای برجسته است که توسط Industry Dive اداره می شود. روزنامه نگاران این محموعه برای 10 میلیون تصمیم گیرنده در صنایع رقابتی، ایده ها و برنامه هایی را شکل می دهند.

Smart Cite Dive روزنامه نگاری و بینش عمیقی درباره تاثیرگذارترین اخبار و روندهای شکل دهنده شهرها و شهرداری ها ارائه می دهد. خبرنامه ها و وب سایت موضوعاتی مانند حمل و نقل، ساختمان و زیرساخت، مدیریت، فناوری و داده ها و موارد دیگر را پوشش می دهد.

آدرس سایت
smartcitiesdive