شهرداری شاهرود

بلدیه (شهرداری فعلی) در شاهرود در سال ۱۳۰۴ همزمان با شکل گیری در سراسر ایران احداث گردید که جزء اولین بلدیه های ایران بود. این بلدیه با بهره گیری از توان نیروهای بومی، کار رسیدگی به وضعیت شهر  که بسیار محدود بود را شروع نمود. در ادامه حیات این نهاد نوپا که قوانین و مقررات کمی برای آن وضع شده بود، طلب می نمود که عمارت و یا ساختمانی برای انسجام کار احداث گردد که بنای بلدیه (شهرداری شاهرود) و در سال های ۱۳۰۶-۱۳۰۷ به عنوان بلدیه بنا شده است. این بنا به شماره ۱۸۸۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. زیربنای ساختمان فوق حدود ۴۶۸ متر مربع بوده و در ۲ طبقه طراحی گردیده است.
(برای آشنایی با شهر شاهرود کلیک کنید.)

بلدیه شاهرود پس از بازسازی به عنوان موزه شاهرود، شروع به فعالیت نموده است. بنای فوق به سبک معماری اواخر دوره قاجاربه و اوایل دوره پهلوی، ساخته شده است سقف های طبقه اول همکف دارای طاق های هلالی و ترکی با خشت و مصالاح آجری است و نمای بیرونی آن آجر نما، می باشد.

شهرداران شاهرود از ابتدا
اصغر زمانى
مصطفى هوشنگ داراب نیا
حسین عاطفى
هاشم جعفرزاده
عظیم یوسف زاده
حسین عاطفى
شهاب الدین مشکوتى
عنایت  خالدى
رضا اخیانى
على اصغر فرشاد
محمدحسن مولوى
على صدیقى
محمد پازوکى
سیدعلیرضا میرى
محمد نورى
آقاى سیدعلى سادات کیایى
محمدحسن صادقیان
آقاى سیدعلى سادات کیایى
محمدباقر کلاته ملائى
مجید کلاته جارى
على درویش شهربابکى
سیدعلرضا میرمحمدعلى
على درویش شهربابکى
سیدعلیرضا میرى
نصرت دهقانپور
سیدعلیرضا میرى
نورالله مصلحى
سیدمحمدرضا حسنى طباطبائى
احمد مهدوى
حسین حاجى آسیابان
رمضان بالارستاقى
محمد جیرانى
رمضانعلى باقرى
محمدمهدى اخیانى
حمید یعقوب نژاد
رضا على بیک اف
حمید یعقوب نژاد
رضا على بیک اف
ناصر حاج محمدى
محمد جیرانی  
سید حسن میرفانی
جواد وفایی
محسن احمد
جعفر ختیال
علیرضا حاجی محمد علی

منبع
سایت شهرداری شاهرود