ECF

ECF
موضوع فعالیت: گسترش ایده دوچرخه سواری بیشتر و بهتر در اروپا
دفتر اصلی: بلژیک

فدراسیون دوچرخه سواران اروپایی در سال 1983 تأسیس شد. این مجموعه؛ یک انجمن غیر انتفاعی مستقر در بروکسل است که برای دستیابی به ایده دوچرخه سواری بیشتر و بهتر برای همه در اروپا اختصاص داده شده است.

ECF با بیش از 60 سازمان عضو و در بیش از 40 کشور فعال است و تنها سازمان اروپایی با هدف دوچرخه سواری به عنوان ابزار حمل و نقل و تفریح است. جنبش دوچرخه سواری اروپا به عنوان تنها صدای جامعه مدنی در سطح اروپا و به عنوان بزرگترین و شناخته شده ترین سازمان حمایتی دوچرخه سواران در جهان مطرح است. دیدگاهی که این سازمان با اعضای خود به اشتراک می گذارد؛ بهبود و افزایش دوچرخه سواری در سراسر اروپا است.

تمرکز این ایده در این است که سطح دوچرخه سواری در اروپا باید حداقل 50 برابر در مقایسه با سطوح 2017 افزایش یابد. بیشترین میزان این افزایش نیز باید در کشورها و شهرهایی رخ دهد که هنوز سطح دوچرخه سواری آنها نسبتاً پایین است، اما هدف اصلی این سازمان در این است که افراد با هر جنسیت، قومیت، سن با توانایی بیشتر در حال دوچرخه سواری باشند.

آدرس سایت
ECF