دایرکتوری تجاری

فهرست شرکت های انفورماتیکی فعال در ایران شامل لیست شرکت های نرم افزاری و لیست شرکت های سخت افزاری سراسر ایران همراه با فهرست محصولات و خدمات شرکت ها با قابلیت جستجو و انواع فیلتر جهت پیدا کردن شرکت مورد نظر با امکان تفکیک حوزه فعالیت، محصولات و خدمات و موقعیت جغرافیایی و مشاهده اطلاعات تخصصی شرکت های مربوطه

فهرست متخصصین و کارشناسان فعال در ایران شامل لیست متخصصین حوزه های نرم افزاری و لیست متخصصین حوزه های سخت افزاری سراسر ایران همراه با فهرست محصولات و خدمات این افراد با قابلیت جستجو و انواع فیلتر جهت پیدا کردن کارشناس مورد نظر با امکان تفکیک حوزه فعالیت، محصولات و خدمات و موقعیت جغرافیایی و مشاهده اطلاعات تخصصی کارشناس مربوطه

فهرست کلیه سازمان ها و ادارات نظیر شهرداری های سراسر کشور که از محصولات و خدمات نرم افزاری و سخت افزاری استفاده می کنند و بهره بردار نهایی نرم افزار و سخت افزار هستند و شرکت ها و کارشناسان به نحوی خدمات و محصولات نرم افزاری را خود را به این سازمان ها، ادارات و نهادها ارائه می کنند.