افتتاح مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران 

مرکز تعالی شهرهای هوشمند ایران به عنوان نماینده رسمی ایران در شبکه جهانی مرکز تعالی شهرهای هوشمند پایدار سازمان ملل متحد و نهاد اجرایی پیاده سازی برنامه اتحاد برای شهرهای پایدار هوشمند (United for Sustainable Smart Cities) به‌واسطه سازمان روابط اقتصادی بین الملل (OiER) در کشور تشکیل شده است.

این مرکز با سه هدف اصلی، استراتژی‌های توسعه‌ای و فرهنگ‌سازی کشور را دنبال می‌کند که هدف نخست، توسعه همکاری ذی‌نفعان در ایران با درگاه‌ها و شبکه‌های بین‌المللی و با رویکرد توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه شهر هوشمند و بهره‌مندی از توان و دستاورد متخصصان جهانی است.

همچنین ارتقای فنی و تجربی در حوزه طراحی و پیاده‌سازی شهر هوشمند با بهره‌گیری از شرکت‌های فناور و متخصصان داخلی و تجربه‌های بین‌المللی مشابه برنامه جامع شهرهای هوشمند پایدار سازمان ملل متحد (U۴SSC) و مرکز تعالی شهرهای هوشمند و پایدار و در نهایت، شبکه‌سازی فعالان و بازیگران حوزه شهر هوشمند در سطح ملی با ایجاد زبان مشترک و تعامل بین نهادهای دولتی و عمومی، کسب‌وکارها و مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی، سایر اهداف راه‌اندازی این مرکز است.

از جمله برنامه‌های این مرکز، می‌توان به فرهنگ‌سازی و ایجاد ادبیات مشترک، تدوین چارچوب استاندارد و یافتن سازوکار مناسب برای الگوهای کسب و کار جدید برای اجرای پروژه‌ها و سامانه‌های شهری، بهره‌گیری از تجربه‌های بین المللی، دسترسی به پلتفرم‌های جهانی و همچنین ایجاد چارچوب‌ها و سازوکارهای ممیزی و رتبه‌بندی شهرهای ایران در راستای توسعه شهرهای هوشمند اشاره کرد.