پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
موضوع فعالیت: برنامه ریزی شهری
دفتر اصلی: ایران

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری؛ یک مجله علمی و پژوهشی که داوری آن به صورت دوسوکور می باشد و دسترسی به مقالات این مجله آزاد است و امکان داوری سریع و انتشار مقالات در همه زمینه های مطالعات شهری را فراهم می کند. این مجله به صورت فصلنامه اقدام به چاپ مقالات می کند. انتشار مقالات از سال 1392 توسط مؤسسه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران شروع شده است و مقالات آن در پایگاه معتبر داخلی و پایگاه های بین المللی Index Copernicus International (ICI), Eurasian Scientific Journal Index, Europub, Google Scholar, CiteFactor, Research Bib, Publons, Research Gate نمایه شده است.

اهداف و چشم انداز
هدف این مجله فراهم کردن یک رسانه علمی برای محققان و دانشگاهیان جهت مشارکت، ارتقاء، به اشتراک گذاری و بحث در مورد موضوعات و تحولات جدید در زمینه های مختلف برنامه ریزی و پژوهش های شهری است. موضوعات مورد بحث شامل: توسعه پایدار شهری. تجدید حیات شهری و برنامه ریزی مسکن، جدایی گزینی شهری، مدیریت شهری؛ بازآفرینی شهری؛  مهاجرت؛ سیاست شهری؛ نظریه های شهری؛ حکمروایی شهری؛ شهر هوشمند؛ رشد هوشمند شهری؛ ساختار فضایی شهری؛ قابلیت زندگی و کیفیت زندگی شهری؛ فضای سبز و سایر موضوعات مرتبط با جغرافیای و مطالعات شهری.

آدرس سایت
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری