تغییر نام ۳۴ معبر و بوستان در سطح شهر تهران

با موافقت اعضای شورای شهر نام ۳۱ معبر، ۲ بوستان و یک زمین چمن تغییر یافت.


به نقل از مهر، شصت و چهارمین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد. در ابتدا محمد جواد حق شناس با توضیح در این باره گفت: آماری که وجود دارد، در ۵ دوره در دوره شورا، در دوره اول و پنجم کم‌ترین میزان نامگذاری انجام شده و مجموعاً ۶۰۰ نامگذاری داشتیم اما در یکی از دوره‌های قبل ۶ هزار تغییر نام داشتیم.

وی بیان داشت: پیشنهاد کمیته نامگذاری درباره نامگذاری ۳۱ معبر، دو بوستان و یک مورد زمین چمن است. در همین راستا پیشنهاد ما مبنی بر نامگذاری زمین چمن جدید احداث به نام شهید مرتضی عبدالله وند، بوستان ۱۷ شهریور به نام شهیدان گمنام در منطقه ۱۷ و بوستان الاله به نام شهدای ۱۷ شهریور در منطقه ۱۸ است. تمامی این موارد دارای تکرار نام بوده است.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری با طرح پرسشی افزود: در بند یک بوستان ۱۷ شهریور به بوستان شهدای گمنام تغییر نام یافته و در بند دو بوستان الاله به شهدای ۱۷ شهریور تغییر نام یافته است.